Minggu, 16 Februari 2020

SARINING DHARMA PEMACULAN

SARINING DHARMA PEMACULAN

MURDA CITTA                                             
Om Swastyastu,
             Melarapan saking manah suci nirmala,astiti bakti ring Ida Bhetara-Bhetari sami,mawinan sankaning paswecan Ida,Pustaka `Sarining Dharma Pemaculan` puniki, presida puputang titiang yadiastunké kantun doh saking tata titining lengkara wiadin anggah ungguhing basa basita. 
  Nanging sané unteng manah titiang wantah suksman ipun ,mangda iraga sareng sami presida niténin pemargi manut sastra agama pamekas ipun pemarginé ring geginané dados wongtani utawi pemacul. Sapunapi patut tetikasé ngemargiang swadarma,ngawit jagi mewinih,jagi ngawit metekap,nandur,ngampung,mantenin miwah sane siosan, punika sami wenten ilikitané sané patut iraga laksanayang yening jagi pacang niténin kesukertan lan kerahayuan. Punika sami wantah paswecan Ida mawinan iraga patut ngelungsur pemargi sane patut kadi piteket sané munggah ring Sang Aji Sastra pinaka tetamian para lelangit iragané  sami.
    Penyurat titiang puniki taler metetujon,indiké puniki mangda presida ngelimbak lantur presida kelaksanayang lamakana jagat Baliné Ajeg mawinan patut Lestariang Budayané.
    Ring anom-anom generasi mudané sampunang merasa kasor utawi gengsi dados petani yan sampun iraga teleb ngemargiang swagina pastika pacang mikolihang kerahajengan
    Ainggih asapunika pekeling titiang ring pengwac én sareng sami,mogi-mogi wenten pikenohnyané Suksma,

Om Santih Santih Santih Om.
Tegenan,21 Desember 2007.

                                                                                                                         Titiang kang sinurat.-

SARINING DHARMA PEMACULAN

Panegara Indonesia sane madue krama pinih akeh no 4 ring jagate ,akehan pengupa jiwan kramane ring sajeroning memacul sane sampun tami ketami saking riin duk zaman domistikasi. Punika mawinan umat Hindune nitenin pisan indik swadarma sajeroning pemaculan utawi pertanian. Akeh lontar lan sastra agama sane maosang indike punika sinalih tunggilnyane LONTAR DHARMA PEMACULAN sane kesurat makudang-kudang paletan, sampun kegamel oleh kramane sane maswadarma lan oneng ring indik pemaculan. Selantur ipun pacang aturang titiang indik tatã carã  ngemargiang swadarma pemaculan (bertani) manut Lontar Dharma Pemaculan sane keringkes saking lontar-lontar duen Ida ring Gria Pidada Karangasem,Gria Intaran Delod Pasar Sanur,Perpustakaan Lontar Gedong Kertya,Singaraja,Yayasan Dharma Sastra lan Perpustakaan Lontar Pusat Dokumentasi (Pusdok) Kebudayaan Bali ring Denpasar,mangda Kramane sami presida ngemargiang swadarma pemaculan manut satra agama sane patut.
            Manut Lontar Dharma Pemaculan,yening mekarya ring bangkete mangda mikolihang hasil sane becik patut nganutin tata titi pemargi sane patut mekadi ring sor puniki:

1.Ngendagin
            Ngendagin utawi ngawit mekarya ring bangkete patut ngemargiang upakara bebanten canang lengawangi buratwangi, wohwohan,base,don sulasih,miwah kembang payas aturang ring sanggahe ring bangkete antuk puja: Ong Bhetari Sri,Sri wastu ya namah swaha. Suksman ipun nunas pemargi ring ida bhetara sane nuwenang genahe,mangda nenten sisip

2.Nyekeb Winih (utsaheyang wit sane becik anut pemargine)
3.Mapag Toya
            Indike puniki sampun lumbrah kemargiang ring ulun empelan sane kelaksanayang olih ikrama Subak ritatkala ngawit ngunggahang toya ring carike,meserana banten kadi patut.
4.Amaluku/ngawit metekap
            Indik baktine anutang ring sasih minekadi:
a.      Yening sasih Kasa,Jiyesta lan Sadha, baktine minekadi :  buah-buahan lan sanganan mewarna putih,segehan nasi kepelan   mewarna putih,sekar sarwa putih,sawen antuk carang pucuk putih,maturan majeng kangin katur ring  Sang Hyang Iswara Guru.
b.      Sasih Karo,Ketiga lan Kapat serana bebantenia: woh- wohan jangkep,jaja warna barak,nasi kepelan barak   medaging lawar barak(bebek/siap),canang raka sekar  sarwa barak,sawen antuk pucuk bang(pucuk rejuna)  katur majeng kelod katur ring Ida Sang Hyang Brahma   Guru
c.      Sasih Kelima,Kenem lan Kepitu,meserana antuk banten   medaging woh-wohan jangkep,sanganan mewarna  kuning,iwaknia lawar ayam utawi itik,canang raka mesekar  sarwa kuning,mesawen wana kuning antuk taru/kayu ujan mas,maturan majeng kauh ring Ida Sang Hyang Mahadewa Guru.
d.      Sasih Kawulu,Kesanga lan Kedasa mebanten wohwohan lan sanganan warna ireng,olahan lawar ayam utawi itik,canang raka mesekar ireng/pelung,mesawen kayu temen,maturan majeng kaler ring Ida Sang Hyang Wisnu Guru.
5.Angurit/mewinih
Rikala pacang mewinih pantun patut kadulurin antuk upakara bakti ;
nasi akojong,iwaknia taluh medadar,udang megoreng,sambel kecai,serondeng nyuh gading,sekar tigang kancuh/macem,genahang ring pengalapan,kategepin antuk mantra : Ong Hyang Ibu Pertiwi,ulun aminta nugraha,pakenani tanemaning ulun,empunen sida urip warasa,Ong Sri Sri ya namah swaha. Sesampun sayaga pacang mewinih bulih(bibit) punika mangda kesapain antuk mantra : ih si pari awod kawat,awit selaka,arondon mas,awoh mirah,ong pasek-pasek ta kita saking petala,teka endusi Sang Hyang Warsa,teka lēnga Sang Hyang Embun,teka ngempeti Sang Hyang Bayu. wawu raris binihe sambehang ring peminiane.
6.Ngabut bulih
            Nenten nganggen serana bakti,nanging ulengang kayune nunas kesidian antuk japa mantra: Om Sri wahya, Om Sri wahya Om Sri wahya.
7.Ngetepin bulih
            Yening jagi ngetep bulih patut mesesapan antuk mantra : Om Bhetari Sri Ganapati
8.Nandur padi
            Meserana antuk banten : nasi kepelan putih kuning meiwak taluh,bubuh suyup 7 tanding,nasi kuning metatak-an don dapdap,me be tadah sukla,canang genten, canang tubungan,lengawangi buratwangi, keaturang ring I Rare Angon lan Bhatari Uma ring pengalapane.
Taler ketegepin antuk banten sesayut meterasi bang, canang sari,canang gantal,canang medaging nyahnyah gringsing,gula bali,daksina asiki,baas akulak, lawe satukel.

Rikala nandur patut elingang sasihe, minekadi,
    a.      yening sasih Jiyesta,Sada lan Kasa,naga majeng kangin,  mewinih utawi nandur padi,metekap(ngambekin), mangda kelaksanayang madingang bantenge ,nandur muter  ke kebot,taler ketegepin bakti ;nasi putih mebe putih  taluh, sekar putih, pejungjungania carang lemo utawi  carang dapdap antuk mantra `Sang`.
     b.      Karo,Ketiga,Kapat, naga majeng kelod, teler mewinih,   mlasah muter ke kebot,ngangge serana banten nasi barak, meulam barak(gurami),sekar bang,pejungjungania  tiing utawi carang temen antuk mantra `Bang’
     c.      Kelima,Kenem,Kepitu,naga mejeng kauh baktine nasi kuning meulam kuning taluh,sekar kuning, pajungjungan  ia (penyukjukan) tiing gading utawi carang kayu mas  antuk mantra `Tang`
      d.      Kaulu,Kesanga,Kedasa,naga majeng kaler serana pateh nanging ireng warnania,kategepin antuk mantra `Ang`(sehananing pekaryan ring carike sampunang pisan   piwal ring genah Naga)
            Yen sampun wusan nandur padi patut ngaturang banten cawu mumbul asiki ring Pura Bedugul,ring tengah carike ngaturang cawu mumbul kekalih,cawu petik kekalih taler ring sabilang sisi carike ngaturang cawu petik asiki.

9.Padi sampun metandur 12 rahina
            ngaturang banten ; bubuh metatakan cawu petang warna,bubuh suyup akehne nganutin urip dina ,tulung 5, ketipat pendawa 2,canang medaging nyahnyah gringsing, gula bali,mesawen antuk carang dapdap.

10.Padi sampun metandur 17 rahina
ngaturang banten; bubuh tabah 5 tanding genahang nyatur desa lan ring tengah sawah.                         
11.Sesampun meumur asasih
            Ngaturang banten tipat dampulan,penek/pangkonan  putih kuning,nasi takilan,canang tubungan lan nasi mancawarna,canang medaging nyahnyah gringsing.
12.Lintang ring asasih
            Rikala rerahinan patut ngaturang banten; ketipat sari medaging jaja gina,tulung urip,tulung sangkur.
13.Umur padi kalih sasih
            Mekarya sanggah kukungan munggah bakti: ,blayag 6,ketipat 2,asem/lunak,panca pala,klungah kasturi, ring sor sanggah ; nasi takilan meulam tlengis, ketipat lepet (tipat ban don tiing) meulam nyalian lan taluh,mesawen  kelawasan,lidi 3 katih,jinah bolong 3 keteng,raris lidi punika anggen pindayang nignig padi mangda jelih.
14.Lintang ring kalih sasih
            Ngaturang bakti bajang colongan ring Pura Bedugul sekadi bajang colongan rare,patut keastawayang oleh dane jero mangku sane patut ring Bedugul.
15.Umur 3 bulan
            Ngaturang banten; jerimpen asiki,woh-wohan jang-kepkatur ring Pura Bedugul.
16.Lintang ring tigang sasih
            Ngemargiang upacara ngiseh,Byukukung antuk ngaturang tipat meulam ayam metunu.   
17.Padi sampun petang sasih
            Ngaturang bakti sayut pengambyan,tadah pawitra, karma subak patut ngaturang pengusaban ring Pura Bedugul sane kewastanin upakara penyengseng tangluk, mecaru antuk asu bang bungkem.
18.Ngampung/Manyi
            Yening jagi ngampung mangda urati ring dina(sapta wara),sri lan guru taler adungang, taler nuju purnama/tilem (paruh gelap,paruh terang),ngalapin 108 katih, baktine ;tulung 7 medaging nasi kuning meulam kuning taluh mesekar kuning antuk japa mantra :Ong Sri Mahadewa ya namah.Wawu raris ngawit ngampung antuk mantra: Ong Sri mider,Sri mandel,mungguh Sri jagat raya namah. Ong Sang Pangukuhan,Sang Karung Kalah,Sang Sandang Garba,Sang Katung Meraras,Sang Wretikan Dayun, angro-wangana ani-ani,witana mandel.Bakti sane patut katur rikala ngampung,yening Sri mangda ngangge cawu 6,Guru ngangge cawu 8,Rudra ngangge cawu 3,yening Kala ngangge cawu asiki,punika sane patut kemargiang. Pemargine ,padi sane jagi keanggen Nini pinih pertamă patut keanyi saha sampunang ngampung mapitungkas ring genah tenggek Sang Hyang Naga,prade memurug(metungkas),wastu ngawinang boros.

19.Ngunggahang padi ke lumbung
            Banten sane katur : canang lengawangi burat wangi,punika taler jagi nyimpen padi. Mantra :Ong Sri penuh,Ong Sri mandel atata nama swaha.

20.Pemungkem merana
       a.      Paksi/kedis
serana : don punyan samidaha pikpik ,ilehang ke kiwa ,antuk mantra : Ong Kaki bungkem,nini bungkem,ambuh basang sang manuk amangan parinira Bhetara Guru,pari maka pelalyanan,teka bungkem.
      b.      Kedis kukugan/guak.
Canang atanding medaging nyahnyah gringsing antuk mantra:Ih brabu item,brabu rawa,eda baanga sang gowak mangamah tetanduran Bhetara Guru,empu brabu item,brabu rawa,empu tetanduran nira,poma,poma,poma
      c.      Bojog
 seranaia: nasi takilan me be taluh siapabungkul,canang, aon lenga wangi buratwangi aturang ring sawah antuk japa :  Dewa Ratu sira medrue gumine deriki ,puniki  titiang ngaturang ganjaran,nasi takilan iwaknia taluh  ayam,raris sambehang aone ping tiga meilwan ke kebot.
      d.      Jero Ketut/Bikul
Serana : bubuh pirata talepokan,canang lengawangi buratwangi aturang ring sawah/beten
Mantra: Sang tikus meneng,away mangan parin ingsun Lelabaan bikul: jeroan pengarga aketeng jinah bolong   dauhin/kauikin ibikul antuk niru suaran nyane ping tiga (ciit), serana pengusirne : pamor bubuk metatakan don medori 5 bidang,genahang nyatur lan ring tengah.
 Mantra :Ong meng putih,ula putih, lamun wani ki tikus pu
Tih,tumoning meng putih,ula putih,wani ki tikus amangan Bhetari Sri,lamun tan wani ki tikus putih tumonin meng putih,ula putih,tan wani ki tikus putih amangan Bhetari Sricangkem sira bungkem,bungkem,bungkem.
      e.      Balang Sangit
 Serana : entip me-emem,genahang ring payuk anyare, Muncuk dapdap tetiga tegul antuk benang tridatu, cam  pur antuk aon otpesak/gumpang raris tekepin,bakta kesawah ketisang maileh ke kebot ping tigang ilehan.             
Mantra : muncrat mutering bhumi,mas ratna mutering jagat ,I  warahi Ni Sarini.

       f.       Padi bekung
Serana :Be ilak metanem sebilang bucu,raris simbuh antuk tri ketuka (bawang,kesuna,jangu) ping tiga.
Mantra : Ong uler singgat luwa,joh paranta,garuda putihKahidep sidhi mandi mantranku.               
      g.      Padi kuning kadi puun.
Serana : tain belek,punyan kayu sisih,tri ketuka sami meincuk raris sambehang ring temuku/penyaungan toyane.

      h.      Merana Lanas
          Serana : liligundi meincuk lan cuka,ketisang ring padine.

       i.        Wereng
Serana : punyan kecicang maincuk,ketisang ring padine,miwah kebesan punyan nyuh sander kilap genahang akidik ring pengalapane.
Mantra : Ong kamanira Bhetara Manu,sumamburat mena di ta sira lanas,menadi ta sira mereng,menadi ta sira mati busung,apan aku anaking bhetara guru,anambĕnin sira mundura sira,klod kauh pangunduran sira,syah.

            Asapunika indik tata titining ngemargiang Dharma Pemaculan rikala ring bangkete.
Selantur ipun taler indikan pemargi seos sane kesurat ring llontar Dharma Pemaculan minekadi `pengundang amerta` utawi pengundang rejeki pinaka serana mangda Ida Bhetari Sri, mangda kengin Ida tampek/jenek kepatutane medasar antuk mereresik(mebersih-bersih) ngawit saking merajan,jero/umah ngantos ke lebuh saha setata ngastiti /meyadnya ring Ida,ngawit saking umah rikala :
1.Soma Umanis Tolu
Bhetari Sri tedun ring lumbung ngeranjing ring pulu,nika mawinan patut maturan ajengan megulung, maulam jeroan bawi antuk basa,mica lan jinten,katur ring  Ida Bhetari Sri Nagati
2.Bhuda Umanis Julungwangi
   Bhetari Sri tedun kewangunan jero,ngeranjing ring pesarean nika mawinan patut maturan : nasi metatakan celemik kekalih katur ring Bhetari Sri Lulut Hati.
3.Sukra Umanis Langkir
   Bhetari Sri tedun ring semer,ngadeg ring sanggah semerĕ,iriki katuran tadah sukla,katur ring Ida Bhetari Sri Dewagati.
4.Redite Umanis Merakih
   Bhetari Sri tedun ring tukade,ngeranjing ring toya inem,mawinan katur bakti : nasi mecampur kacang ijo,nyuh mesisir tipis-tipis,maulam taluh ayam,katur ring Ida Bhetari Sri Gati.
5.Anggara Umanis Uye
   Ida Bhetari Sri tedun ke pekarangan umah,ngeranjing ring kandang ,mawinan maturan canang sari sejangkepnyane,katur ring Ida Bhetari Sri Kumarasari.
6.Wraspati Umanis Ugu
   Bhetari Sri tedun ke sawah,ngeranjing ring lumbung padi rikala punika patut maturan bakti sarwa pawitra katur ring Ida Bhetari Srigati.                   
7.Saniscara Umanis Watugunung
   Bhetari Sri tedun ke perantenan,melinggih ring pelangkiran perantenan,patut ngaturang banten sarwa barak,katur ring Ida Bhetari Sri Brahmagati. Mawinang presida inih,nenten kekirangan beras wiadin jinah, nenten kelugra :
     a.     Nyampatang natah rikala wengi,
     b.     Nimbang/nguu baas rikala wengi
     c.      Ngadol baas rikala wengi
     d.     Ngedasin entip/kerak nasi rikala wengi
     e.      Nyusut kukusan/panci rikala wengi
     f.       Muyungin jeding rikala wengi
     g.     Ngenahang ntip/sengauk ring pulune kala wengi
     h.     Ngadukang nasi lan palawija seosan ring pulune rikala wengi
i.       Pradĕ mamurug jagi kepastu olih Ida Bhetari Sri.

Astungkara dumadak labda karya,menawi kirang langkung pemipil puniki,tityang nunas geng pengampura,tetujon tityang wantah ‘meyadnya’sajeroning ngelestariang pustaka sucin duene pamekas gaguat ring sajeroning pemaculan,
pikayun mautama lungsur tityang sajeroning negepin cakepan puniki,pamekas ring krama Subak Abian Pucak Manik ngiring tincapang gegirase sajeroning nitenin swagina pemaculan ring gaga lan bangket,gumantine ngiring ruruh pustaka sane anut ring geginan lantur sobyahang ring krama,mangda sayan nincap kaweruhane pamekas nabdabin indik Tri Hita Karana,suksma

Rabu, 01 Januari 2020

Memantra dan Puja Mantra Pemangku

Memantra dan Puja Mantra Pemangku

Oṁ sahana vavatu sahana bhunaktu
Saha viryam karavavahai
Tejasvināvaditham āstu mā vidviṣā vahai
Ya Tuhan semoga kami dapat belajar bersama, berkembang bersama, memperoleh pengetahuan bersama. Semoga tidak terjadi suatu kesalahpahaman di antara kami. Dan apabila terjadi sesuatu kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, semoga kami dapat saling memaafkan.

Tetikesan Puja Mantra Pemangku

Dalam melaksanakan puja bhakti kepada Brahman, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk Śraddhā tersebut. Secara umum bentuk Bhakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan: mantra, yantra, tantra, yajña, dan yoga. 


 • Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan, pinandita, pandita sesuai dengan tingkatannya. 
 • Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. 
 • Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. 
 • Yajña yaitu pengabdia yang ulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. dan, 
 • Yoga artinya mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan melalui Astangga Yoga (yama, niyama, asana, pranayama, prathyahara, dharana, dhyana, dan samadhi) (Bhagavan Shri Sathya Sai Baba, 1995: 12).


Berkaitan dengan pengucapan Mantra, apakah mantra itu?
Mantra berasal dari suku kata Man (Manana) dan kata Tra (Trana) yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia phenomena ini. 
Dari kombinasi Man dan Tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang (Amantrana). 

Mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali, inilah yang merupakan arti mantra yang tertingi. 
Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. 
Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material, yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Mantra seperti energi atom yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bhakti seseorang yang mempergunakannya. Sabda adalah Brahman, karena itu ya menjadi penyebab Brāhmanda manifestasi chit sakti itu sendiri seperti yang disebutkan dalamVishvasara Tantra, yaitu:
Parabrahman itu sebagai sabda Brahman yang substansinya semua adalah mantra, dan yang berada di dalam wujud jivātma”. 
Bentuk itu sebagiantidak beraksara (Dhvani), sebagian lagi beraksara (Varna). Yang tidak beraksara itulah yang memunculkan yang beraksara, dan itulah aspek yang halus dari Śākti yang menghidupkan jiwa itu (Svami Rama: 1984: 24).

Sedangkan Prapancha Sara mengatakan bahwa: 
Brāhmanda diresapi oleh sakti, yang terdiri atas Dhvani, yang juga disebut Nada, Prana, dan sebagainya”. 
Manifestasi dari Sabda menjadi wujud kasar (Sthūla) itu tidak bisa terjadi terkecuali Sabda itu ada dalam wujud halus (Suksma). 
Dari penjelasan tersebut, dapata dipahami bahwa Mantra merupakan aspek dari Brahman dan seluruh manfestasi Kulakundalini. Secara filosofis sabda itu adalah guna dari Akasa atau ruang ethernal. Tetapi sabda itu bukan produksi Akasa. Sabda memanifestasikan diri di dalam Akasa. Sabda itu adalah Brahman, seperti halnya di antariksa, gelombang bunyi dihasilkan oleh gerakan-gerakan udara (Vāyu); karena itu di dalam rongga jiwa atau di rongga tubuh yang menyelubungi jiwa gelombang bunyi dihasilkan sesuai dengan gerakan-gerakan Praṇa vāyu dan preses menarik napas dan mengeluarkan napas.

Mantra disusun dengan menggunakan akṣara-akṣara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sdangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan svara (ritme) dan varna (bunyi). Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra sastra, karena itu dikatakan sebagai perwujudan Śastra dan Tantra yang terdiri atas Mantra adalah Paramātma, Veda sebagai Jivātma, Dharsana sebagai indriya, Puraṇa sebagai jasad, dan Smṛti sebagai anggota. Karena itu Tantra merupakan Śākti dan kesadaran, yang terdiri atas mantra. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasehati diri(Ātmanivedana)

Dalam Nitya Tantra, disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut Pinda. Mantra tiga suku kata disebut Kartari, yang terdiri dari empat suku kata smpai sembilan suku kata disebut Vija Mantra, sepuluh sampai duapuluh suku kata disebut Mantra, dan yang terdiri lebih dari duapuluh suku kata disebut Mālā. Tetapi istilah Vija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal.

Jenis-jenis Mantra

Berdasarkan sumbernya mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi;

 1. Vedik mantra, 
 2. Tantrika mantra, dan 
 3. Puraṇik mantra. 

Sedangkan berdasarkan sifatnya mantra dapat terbagi menjadi; 

 1. Śāttvika mantra(mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan), 
 2. Rājasika mantra (mantra yang diucapka guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak-cucu), 
 3. Tāmasika mantra (mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat, untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya/Vama marga/Ilmu Hitam). 

Disamping itu mantra juga dapt dibagi menjadi:

 1. Mantra: yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata, guna keperluan meditasi dari seorang guru (Mantra Diksa)
 2. Stotra: doa-doa kepada para devata, Stotra ada yang bersifat umum, yaitu; yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendakNya, misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan, sedangkan Stotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seoarang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa memohon anak, dan sebagainya.
 3. Kāvaca Mantra: mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan.

Dalam kitab Nirukta Vedangga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu:

 1. Paroksa Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan mantra ini tidak mungkin dapat dipahami.
 2. Adyatmika Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor, tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi jenis mantra ini.
 3. Pratyāksa Mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indriya.


Disamping itu ada juga jenis mantra yang ditulis baik dalam buku, kitab, lontar yang disebut Varnātmaka Sabda, yang terdiri dari suku kata, kata ataupun kalimat. Sedangkan mantra yang diucapkan disebut Dhvanyātma Sabda, yang merupakan nada atau perwujudan dari pikiran melaui suara tertentu, yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan ataupun dilagukan dan setiap macamnya dipergunakan sesuai dengan keperluan, kemampuan serta motif pelaksana.

Cara mengucapkan Mantra


 1. Vāikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarka suara dan dapat didengar oleh orang lain, kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tāmas (kelambanan), ketakutan yang ada pada diri seseorang. Cocok dipakai bagi para sadhaka pemula dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapnya.
 2. Upaṁsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja (berbisik-bisik), kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rājas (nafsu). Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini juga dapat memberikan perlindungan (kāvaca) dari berbagai gangguan (lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya).
 3. Mānasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran illahi pada diri yang mengucapkannya, sedangkan yang bermeditasi pada irama pernapasan dengan menggunakn mantra disebut Ajapa-japa.


Kualitas Mantra


 1. Sattvika mantra (Produktif); yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran illahi, semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahmandengan segala prabavaNya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian, terbebas dari ego kepemilikian dan nafsu, dipakai sebagai media untuk menyebrangkan sang jiwa melewati lautan samsara/penderitaan kelahiran-kematian.
 2. Rajasika Mantra (Protektif); yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan (kama), memperoleh artha, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya.
 3. Tamasika Mantra (Destruktif); kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. (Sudarma, 2003: 164)


Terlepas dari hal tersebut di atas, sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal (śākti, śiddhi, suci) baik kepada uyang mengucapkannya maupun orang lain dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu:

 1. Śraddhā; keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tanpa keyakinan, sama halnya ketika sakit lalu pergi ke dokter dan minta diobati tetapi kita tidak yakin terhadap resep dan anjuran dokter tersebut, tentu kita tidak akan sembuh.
 2. Bhakti; perasaan hormat, rindu, cinta kasih, yang mendalam terhadap mantra tersebut, memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri, Dia adalah istri yang sesungguhnya yang dengan setia menyertai langkah kita. Tanpa bhakti mantra apapun akan menjadi bumerang buat kita. Kasih dan hormat pada mantra dengan keyakinan pada hasil yang dijanjikannya jauh lebih penting daripada sekedar pengulang-ulangan secara mekanis dengan pikiran ngelantur kemana-mana.
 3. Sadhāna, cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan manfaat kepada kita adalah karena Sadhāna (disiplin spiritual), Bagaimana mungkin mantra akan menjadi Śiddhi apalagi Śākti kalau hanya diucapkan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, sementara kita setiap saat berhubungan dengan dunia maya yang senantiasa mengkontaminasi badan, emosi, dan jiwa kita. Lukakanlah Sadhāna dengan konsisten dan berkesinambungan. Tidak perlu tahu banyak mantra tetapi kita tidak paham terhadap arti, makna yang tersirat didalamnya, cukup satu mantra tetapi kita paham dan memilikiSadhāna . saat ini, banyak orang tahu banyak jenis mantra tersebut, hal seperti itu tak ubahnya seperti tong kosong yang bunyinya nyaring tapi tidak memiliki kekuatan.
 4. Chānda; teknik pengucapan mantra sangat penting keberadaannya, karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan dan pemenggalan sesuai denganChānda atau guru laghu dan guru bhasanya, tentunya akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Mengenai irama itu sesuai dengan bakat suara masing-masing sadhaka.
 5. Kriya; kegiatan berupa pemujaan, baik luar maupun dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam semacam pengorbanan ke-akuan atau pembakaran segala keinginan. (Sudarma, 1998: 6).


Penggunaan Mantra

Menurut waktu penggunaannya mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
Nitya Karma Puja,
yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Puja Tri Saṇdhya, yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada dua jenis, yaitu:

 1. Saṇdhyā Vandanā atau Saṇdhyŏpāsanā, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu, artinya doa dan pemujaan yang dipersembahkan kepada Tuhan, pada pertemuan waktu (saṇdhi) malam hari dengan pagi hari, tengah hari dan pertemuan antara sore hari dengan malam. Saṇdhyŏpāsanā harus dilakukan pada saat Saṇdhya yang tepat, agar mendapat manfaat yang sebesar-besarnya berupa Brahma Teja (Pencerahan Brahman), karena pada tiap-tiap Saṇdhya itu terdapat perwujudan kekuatan khusus yang akan lenyap apabila Saṇdhya tersebut berlalu. Kekuatan-kekuatan khusus tersebut dapat memotong rantai saṁsara masa lalu dan mengubah seluruh situasi masa lalu seseorang, serta memberikan kemurnian dan keberhasilan setiap usaha, dan menjadikannya penuh daya serta ketenangan. Pelaksanannya Saṇdhya mutlak diperlukan bagi seseorang yang menelusuri jalan kebenaran, karena pelaksanaan Saṇdhya merupakan kombinasi dariJapa Upāsana, Svadhyāya, Meditasi, Konsentrasi, Āsana,, Praṇāyāma, dan lain sebagainya. Pelaksanaan Saṇdhyŏpāsanā bersifat wajib, perlu dipelajari tata tertib pelaksanaannya agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya; karena kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkanPratyavaya Doṣa atau doda karena lalai, dan jelas akan kehilangan Brahmma Teja atau kecemerlangan spiritual. Referensi bacaan: Chandogya Upaniṣad II.24, I.24, III.16, I.7; Brahma Upaniṣad; Maitreya Upaniṣad II.13-14; Jabalŏpaniṣad. 12,13, dan sebagainya.
 2. Japa atau Namasmaranaṁ, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut secara berulang-ulang. Dapat pula dibantu dengan mala/rudraksa/ruas jari tangan atau menuliskannya di buku secara terus-menerus/berulang-ulang.

Naimitika Karma Puja
yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidential pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya: mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama, dalam berbagai saṁskāra, Purnama, Tilem, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya Naimitika Karma Puja ini ada yang berdasarkan Panca Wara, Sapta Wara, Wuku, Sasih/Bulan, Varsa/tahun, dan berbagai kejadian yang dianggap penting, seperti Gerhana Matahari, Gerhana Bulan, Wabah, tempat angker, dan sebagainya.

Tetikesan Pemujaan (Purnama-Tilem)

Persiapan Kebersihan Jasmani:

Menggosok gigi: 
Om shri bhatari sayoga ya namah svaha
Ya Tuhan, besihkalah gigi hamba dari segala kotoran.
Berkumur: 
Om vaktra suddha mam svaha
Ya tuhan, bersihkalah mulut hamba dari segala kotoran.
Mandi: 
Om parama gangga sarira suddha mam svaha
Ya Tuhan, bersihkanlah seluruh badan hamba dengan air ini dari kotoran.
Mencuci tangan: 
Om Ung Hrah Phat astra ya namah svaha
Ya Tuhan, bersihkanlah tangan hamba dari kotoran.
Mencuci kaki: 
Om Pang pada ya namah svaha
Ya Tuhan, bersihkanlah kaki hamba dari kotoran.
Keramas: 
Om Ghring Siva ya namah svaha
Ya Tuhan, bersihkanlah rambut hamba dari kotoran.
Bercermin: 
Om vesnava ya namah svaha
Ya Tuhan, anugrahkalah sinar kesucian kepada hamba.
Bersisir: 
Om shri dewi byo namah svaha
Ya Tuhan, anugrahkanlah kewibawaan kepada hamba.
Mengambil pakaian: 
Om sarva busana ya namah svaha
Ya Tuahan, sucikanlah pakaian hamba.
Berpakaian: 
Om Siva busana ya namah svaha
Ya Tuhan, hamba memujaMu dalam prabhavaMu sebagai Siva semoga menyatu dalam jasmani hamba.
Mekampuh: 
Om Mahadeva ya namah svaha
Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai Mahadeva yang menyatukan sabda-bhayu-idep dalam jasmani hamba.

Persiapan Sarana:


 • Alas duduk (tikar, karpet, dsb)
 • Sebuah gelas/tempat tirtha berisi air bersih (diletakkan di pelingih, pelangkiran, altar, sanggar pemujaan)- untuk memohon tirtha wangsuhpada.
 • Sebuah mangkok kecil berisi beras yang sudah dicuci bersih diberi wewangian (bija)
 • Dupa secukupnya
 • Sebuah nampam yag berisikan: Sesajen / Banten / Upakara / Bunga / Canang Sari / Kwangen secukupnya


Persiapan rohani:


 • Pemusatan pikiran dengan sikap: Padmasana (untuk pria), Bajrasana (unuk wanita), Padasana (berdiri), Savasana (untuk orang sakit), dsb.
 • Menyalakan dupa: Om Ang dupam samarpayami ya namah svaha – Ya Tuhan, hamba puja Engkau dalam sinar suciMu sebagai Brahma, pengantar bhakti hamba kepadaMu.
 • Menghaturkan dupa: Om Ang dupa dipastra ya namah svaha – Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai Brahma, hamba mohon ketajaman sinar sucimu dalam menyucikan dan menjadi saksi sembah hamba kepadaMu.
 • Membersihkan bunga dengan asap dupa: Om puspa danta ya namah svaha – Ya Tuhan, sucikanlah kembang ini dari segala kotoran.PALET I

Upadeku (Utpatti, Deva Partistha, Kuta Mantra)

Upatti
Upatti ini dilaksanakan untuk membersihkan diri kita, agar dalam melaksanakan pemujaan nanti kita bisa memberikan energi yang bagus terhadap tempat dimana kita akan memuja sehingga bisa memberikan vibrasi yang bagus adapun tahap-tahap yang mesti dilaksanakan dalam melakukan Upatti antara lain :
Asana
Sikap tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Om Prasada Sthiti Sarira Siva Suci Nirmala ya namah svaha
Karasodana
Om Sodha mam svaha
Om Ati Soddha mam svaha
Pranayama

 • Tarik nafas : Om Ang namah
 • Tahan nafas : Om Ung namah
 • Buang nafas : Om Mang namah


Penyembahan I
Tangan diatas ubun-ubun dengan sikap Anjali dengan maksud kita memuja Hyang Widhi dengan tulus sehingga kita bisa mendapatkan keheningan pikiran.
Om Hrang Hring Sah Parama Siva Aditya ya namah svaha

Mensucikan bunga dan dupa
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, dengan maksud untuk membersihkan sarana dan prasarana yang kita pergunakan dalam memuja Hyang Widhi.
Dupa : Om Ang Dhupa Dipastra ya namah svaha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha

Mensucikan Air I
Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha, dengan maksud untuk memohon kepada Devi Gangga agar membersihkan air ini dari segala kekotoran.
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati).
Om Hrang Hring Sah Parama Siva Gangga Tirtha Amerta ya namah svaha

Mensucikan Air II
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Siva membersihkan air ini dari segala kekotoran.
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Siva Amertha ya namah svaha
Lalu bunga dimasukkan ke dalam air
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Sadasiva membersihkan air ini dari segala kekotoran.
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Sadasiva Amertha ya namah svaha
Lalu bunga dimasukkan ke dalam air
Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Paramasiva membersihkan air ini dari segala kekotoran.
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Paramasiva Amertha ya namah svaha
Lalu bunga dimasukkan ke dalam air

Membersihkan badan
Pemercikan tirtha ke badan
Om Budha Pawitra ya namah
Om Dharma Maha Tirtha ya namah
Om Sang Hyang Maha Toya ya namah svaha
Kuta Mantra
Kuta mantra merupakan doa untuk mensucikan tempat dimana kita akan melakukan pemujaan sehingga tempat tersebut memiliki nilai religius yang tinggi, adapun mantranya adalah :
Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha.
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Hung Hrah Phat Astra ya namah
Om Atma Tattvatma Suddha mam svaha
Om Ksama Sampurna ya namah svaha
Om Shri Pasupataye Hung Phat
Om Shriyam bhavantu
Sukham Bhavantu
Purnam Bhavantu ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Padmasana
Mantra atau doa yang dipanjatkan pada tahapan ini bertujuan untuk mensucikan padmasana, padmasari, pelangkiran serta yang lainnya, doa yang di ucapkan adalah
Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Ananta Sana ya namah svaha
Om Padmasana ya namah svaha
Om Deva Pratistha ya namah svaha
Tangan diatas ubun-ubun dengan sikap Anjali
Om Hrang Hring Sah Parama Siva Aditya ya namah svaha
Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)
Om I – Ba – Sa – Ta – A
Om Wa – Si – Ma – Na – Ya
Mang – Ung – Ang Namah
Lalu bunga dibuang ke depan (sentilkan bunga)
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Sa – Ba – Ta – A – I
Om Na – Ma – Si – Va – Ya
Ang – Ung – Mang Namah
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Deva Pratistha
Deva pratistha merupakan mantra pemujaan yang ditujukan kepada para deva supaya berkenan hadir dan berstana di tempat yang akan kita puja, adapun mantra yang di ucapkan adalah :
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Pranamya Sang Linggam,
Deva Linggam Mahesvara
Sarva Devati Devanam
Tasmei Lingga ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Mantram Genta:
Menyucikan Genta :

 • Genta dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan memegang sekar dipakai memercikan toya anyar pada Genta sebanyak 3 x mantra : Om Ung Visnu ya namah svaha.
 • Selanjutnya Genta diukupi asep dengan tangan kanan sambil memutar kekanan (Pradaksina) sebanyak 3 x mantra : Om Ang Dupa Astra ya namah. Kemudian Sekar disuntingkan pada ujung tangkai Genta.

Ngastawa Genta
Genta dipegang dengan tangan kiri didepan dada, sedangkan tangan kanan memegang pentil (sikap Deva pratista) dengan mantra :
Om karah Sadasivastah, jagatnatha hitangkarah,
Abhivada-vadaniyah, ghanta sabdah prakasyate.
Om Ghanta-sabdah maha sresthah Om karah parikirtitah.
Candrardha – bindu – nadantam, sphulingga Sivatattvan-ca.
Om Ghantayur pujyate devah a-bhavya-bhavya karmesu
Varadah labda-sandheyah, varam-siddhir nirsangsayam.

PALET II

Ngaksama, memohon tirtha pabersihan, palukatan, dan tirtha prayascitta
Ksama Puja:
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha:
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Ksamasva mam Mahadeva
Sarva Prani Hitankara
Mamoca Sarva Papebhyah
Phalayasva Sadasiva
Om Papo`ham Papa Karmaham
Papatma Papa Sambhavah
Trahimampundharikaksah
Kenancit Mama Raksantu
Om Ksantavyah Kayiko Dosah
Ksantavyo Vaciko Mama
Ksantavyo Manaso Dosah
Tat Pramadat Ksamasva mam
Om Hinaksaram Hina Padam
Hina Mantram Tataivaca
Hina Bhakti Hina Vrddhim
Sadasiva Namo’stute
Om Mantra Hina Kriya Hinam
Bhakti Hinam Mahesvara
Yat Pujitam Mahadeva
Paripurnam Tad Astu me
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Memohon tirtha pabersihan, palukatan,
Apsu Deva
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Apsudeva Pavitrani
Gangga Devi Namo’stute
Sarva Klesa Vinasanam
Toyane Parisuddhaya Te
Sarva Papa Vinasini
Sarva Roga Vimocane
Sarva Klesa Vinasanam
Sarva Bhogam Avapnuyat
Masukkan bunga ke tempat tirtha

Pancaksaram
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Pancaksaram Maha Tirthan Pavitram Papanasanam
Papa Koti Sahasranam
Agadham Bhavet Sagaram
Om Pancaksaram Param Brahma,
Pavitram Papanasanam
Parantam Parama Jnanam
Siva Lokam Pratam Subham
Om Namo Siva Iti Yo Yam
Para Brahma Atmane Devanam
Para Sakti Panca Deva
Panca Rsi Bhavet Agni
Om A Karasca U Karasca,
Ma Kara Vindu Nadakam
Pancaksaram Maya Protam
Om Kara Agni Mantranke ya namah svaha
Masukkan bunga ke tempat tirtha

Gangga Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Gangga Sarasvati Sindhu
Su-Yamuna Godhavari Narmada Kaveri Sarayu Mahendra Tanaya
Carmanvati Venuka
Om Badhra Netra Vati Mahasuranadi
Kyatancaya Gandhaki Punyah Purna Jale Samudrah Sa Hetangkur Watu Te Manggalam ya namah svaha
Masukkan bunga ke tempat tirtha
Pasupati Puja
Doa ini digunakan untuk memberikan energi pada air supaya memiliki kekuatan yang sangat ampuh untuk menghidupkan air sehingga memiliki kekuatan illahi.
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Sang Hyang Pasupati Ang Ung Mang ya namah svaha
Om Brahma Astra Pasupati ya namah svaha
Om Wisnu Astra Pasupati ya namah svaha
Om Rudra Astra Pasupati ya namah svaha
Om Isvara Astra Pasupati ya namah svaha
Om Ya namah svaha
Om Sang Hyang aji Sarasvati
Tumurun Maring Surya Chandra
Angawe Pasupati Mahasakti
Angawe Pangurip Maha Sakti
Angurip Sahananing Raja Karya
Teka Urip Teka Urip Teka Urip
Om Sang Hyang Akasa Pertivi Pasupati Angurip tirtha……….
Om Eka Vastu Vignam Svaha
Masukkan bunga ke tempat tirtha

Mantra Prayascita
Mantra Pangeresikan
Pangeresikan dipegang dengan kedua tangan didepan hulu hati
Om asta sastra empu sarining visesa
Tepung tawar amunahaken angilangaken sahananing sebel kandel
Cuntakaning pebhaktyaning hulun
Om sanut sang kala pegat
Pegat rampung sahananing visesa
Om shri Devi bhatrimsa yogini ya namah
Om gagana murcha ya namah svaha.
Isi pengeresikan ditaburkan ke depan (arah Banten)
Air
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)
Om Gangga Devi Maha Linggam
Siva Dvara Maha Pujam
Sarva Amerta Manggala Ya
Tirta Nadi Maha Toyam
Om Shri Gangga Devayai namah svaha
Masukkan bunga ke tempat tirtha

Bungkak Gading
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)
Om I – Ba – Sa – Ta – A
Sarva Mala Prayascitta ya namah
Om Sa – Ba – Ta – A – I
Sarva Papa Pataka Lara Roga Vighna Prayascitta ya namah
Om A – Ta – Sa – Ba – I
Sarva Dasa Mala Geleh Pateleteh Prayascitta ya namah svaha
Masukkan bunga ke tempat tirtha

Natab
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga : Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)
Om Prayascita Kara Yogi Visyan Tayet
Catur Vaktranca Puspadhyam
Om Greng Prayascitta Subhagyam Astu
Masukkan bunga ke tempat tirtha

PALET III Menstanakan Hyang Widhi

Astra mantra
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Hung Hrah Phat Astra ya namah
Om Atma Tattvatma Sudamam Svaha
Om Ksama Sampurna Ya Namah Svaha
Om Shri Pasupataye Hung Phat
Om Shriam bhavantu
Sukham Bhavantu
Purnam Bhavantu ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Memepersembahkan dupa
Dupa di pegang di depan hulu hati dengan sikap tangan deva pratistha
Om Ang Brahma Sandhya namah
Om Ung Visnu Sandhya namah
Om Mang Isvara Tri Purusa Ya namah svaha
Dupa ditaruh ditempatnya semula

Surya Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha
Om Adhityasya Paramjyotih
Rakta Teja Namo’stute
Siva Agni Teja Mayanca
Siva Deva Visiantakam
Om Padma Lingganca Pratistha
Asta Deva Parikirtitham
Sivagraha Samyuktam
Ghanaksaram Sadasiva
Om Hrang Hring Sah Paramasiva
Surya Chandra ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Akasa Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha
Om Akasa Nirmalam Sunyam
Guru Deva Bhyomantaram
Siva Nirbhanam Viryanam
Reka Omkara Vijaya
Om Ah Akasa Bhyo namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Perthivi Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha
Om Perthivi Sariram Devi
Catur Deva Mahadevi
Catur Asrami Bhatari
Siva Bhumi Maha Siddhi
Om Shri Bhava Devayai namah svaha
Samodhaya Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha
Om Samodhaya Sivaya
Nara Astava Sanggaya
Sajnana Mona Sanggaya
Namastu Bhayu Akasa
Om Perthivi ya namah
Basuki ya namah
Chandra Adhitya Na Srahaya
Ghana Kumarayai svaha
Om Sarasvati Shri svaha
Yama Ludra ya Sanggaya
Kuvera, Baruna ya namah
Brahma Wisnu Mahadeva ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Lingga Stava
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha
Om Linggantu Sarva Devatam
Om Linggantu Sarva Devanca
Om Linggantu Sarva Devanam
Om Shri Guru Bhyo namah svaha
Bunga dibuang ke depan (sentilkan bunga)


PALET IV Mempersembahkan Upakara

Astra mantra
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Hung Hrah Phat Astra ya namah
Om Atma Tattvatma Suddha mam svaha
Om Ksama Sampurna ya namah svaha
Om Shri Pasupataye Hung Phat
Om Shriam bhavantu
Sukham Bhavantu
Purnam Bhavantu ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Memepersembahkan dupa
Dupa dipegang dengan kedua tangan di depan hulu hati
Om Ang Brahma Sandhya Namah, Om Ung Visnu Sandhya Namah
Om Mang Isvara Tri Purusa Ya namah svaha
Mantra Pejati ( Daksina, Ajuman, Katipat Kelanan)
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Siva sutram yajna pavitram paramam pavitram Prajapatir yogayusyam
Balam astu teja paranam
Guhyanam triganam trigunatmakam
Om namaste bhagavan Agni
Namaste bhagavan Harih
Namaste bhagavan Isa
Sarva bhaksa utasanam
Tri varna bhagavan Agni Brahma Visnu Mahesvara
Saktikam pastikanca raksananca saiva bhicarukam.
Om Paramasiva Tanggohyam Siva Tattva Parayanah
Sivasya Pranata Nityam Candhisaya Namostute
Om Naividyam Brahma Visnuca
Bhoktam Deva Mahesvaram
Sarva Vyadi Na Labhate
Sarva Karyanta Siddhantam.
Om Jayarte Jaya mapnuyap
Ya Sakti Yasa Apnoti
Siddhi Sakalam Apnuyap
Paramasiva Labhate ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (arah Banten) lalu diperciki tirtha

Mantra Canang Sari
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om tamolah panca pacara guru paduka bhyo namah swaha
Om shri Deva Devi Sukla ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga ke arah Banten)

Mantra ngayabang upakara
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Deva Bhatyam Maha Sukham
Bojanam Parama Saamerthan
Deva Baksya Mahatustam
Boktra Laksana Karanam
Om Bhuktyantu Sarva Ta Deva
Bhuktyantu Triloka Natha
Sagenah Sapari Varah Savarga Sada Sidha Sah
Om Deva Boktra Laksana ya namah
Deva Tripti Laksana ya namah
Treptya Paramesvara ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga  ke arah Banten)
Mantra Panyeneng/Tehenan/Pabuat
Penyeneng dipengan dengan kedua tangan didepan hulu hati
Om Kaki panyeneng Nini Panyeneng
Kajenengan denira Sanghyang Brahma Visnu Iswara Mahadeva
Surya Chandra Lintang Teranggana
Om shri ya namah svaha.
Isi penyeneng ditaburkan ke depan (arah Banten)

Mantra Peras
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Panca wara bhawet Brahma
Visnu sapta wara waca
Sad wara Isvara Devasca
Asta wara Siva jnana
Omkara muktyate sarva peras prasidha siddhi rahayu ya namah svaha.
Bunga di buang ke depan (arah Banten) lalu diperciki tirtha

Pemercikan Tirtha ke semua upakara (ngubeng)
Om Pertama Sudha,
Dvitya Sudha
Tritya Sudha
Caturti Sudha
Pancami Sudha
Sudha Sudha Variastu Ya namah svaha.
Om Puspam Samarpayami
Om Dupam Samarpayami
Om Toyam Samarpayami
Sarva Baktyam Samarpayami
Mantra Segehan
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)
Om Atma Tattvatma suddha mam svaha
Om svasti-svasti sarva bhuta suka pradhana ya namah svaha
Om shantih shantih shantih Om.
Bunga di buang ke depan (arah segehan) lalu diperciki tirtha

Mantra Metabuh Arak Berem
Sambil mengucapkan mantra sambil menuangkan petabuhan
Om ebek segara, ebek danu
Ebek banyu premananing hulun ya namah swaha.
Doa Ini dipakai bila sarananya hanya bunga, air dan dupa saja
Om Puspam Samarpayami
Om Dupam Samarpayami
Om Toyam Samarpayami
Sarva Baktyam Samarpayami

PALET V PENUTUP

Astra mantra
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Hung Hrah Phat Astra ya namah
Om Atma Tattvatma Suddha mam svaha
Om Ksama Sampurna ya namah svaha
Om Shri Pasupataye Hung Phat
Om Shriyam bhavantu
Sukham Bhavantu
Purnam Bhavantu Ya namah svaha
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)

Ngaksara Jagatnatha
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Ksamasvamam Jagatnatha
Sarva Papa Nirantaram
Sarva Karya Siddhan Dehi
Pranamya Karya Suryasvaram
Tvam Surya Tvam Sivakarah
Tvan Ludra Bahni Laksanam
Tvamna Mani Sarva Gatakarah
Mama Karya Prajayate
Om Ksamasvamam Mahasakti
Asta Aisvarya Gunaatmakam
Nasayet Satatam Papam
Sarva Loka Darsanam
Om Anugraha Mano Haram
Deva Datha Nugrahaka
Arcanam Sarva Pujanam, Namo Sarva Nugrahaka
Deva Devi Mahasiddhi
Yajnanga Nirmalatmakam
Laksmi Sidisca Dirgahayur Nirvighnam Sukha Verddhisca
Bunga di buang ke depan (sentilkan bunga)


PALET VI Sembahyang

Asana:
Om prasada sthiti sarira Siva suci nirmala ya namah svaha
Ya Tuhan, anugrahkanlah kepada hamba ketenangan dan kesucian dalam batin hamba.
Pranayama dengan sikap tangan Amustikarana:

 • Menarik napas; Om Ang namah – Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai pencipta dan sumber dari segala kekuatan, anugrahi hamba kekuatan batin
 • Menahan napas: Om Ung namah – Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai pemelihara dan sumber kehidupan anugrahi hamba ketenangan batin
 • Mengeluarkan napas: Om Mang namah – Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai pelebur segala yang tidak berguna dalam kehidupan, anugrahi hamba kesempurnaan batin.

Karasoddhana

 • Tangan kanan: Om Soddha mam svaha – Ya Tuhan, sucikanlah seluruh badan jasmani hamba
 • Tangan kiri: Om Ati soddha mam svaha – Ya Tuhan, sucikanlah seluruh badan rohani hamba

Puja Tri Sandhya
Om bhur bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhyo yo nah praccodayat
Ya Tuhan, yang menguasai ketiga dunia ini, Yang Mahasuci dan sumber dari segala kehidupan, anugrahi hamba sinar penerangan dengan cahayaMu Yang Mahasuci
Om narayana evedam sarvam
Yad bhuta yasca bhavyam
Niskalangko niranjano nirvikalpo
Nirakhyatah suddho deva eko
Narayano na dvityo’sti kascit
Ya tuhan, hamba puja Engkau sebagai Narayana pencipta alam semesta beserta isinya, Engkau Mahagaib, tak berwujud, dan tak terbatas oleh waktu, dapat mengatasi segala kebingungan, Engkau Mahasuci, Mahaesa, dan tidak ada duanya, dan dipuja oleh semua mahluk
Om tvam sivah tvam mahadeva
Isvarah paramesvarah
Brahma visnusca rudrasca
Purusah parikirtitah
Ya Tuhan, Engkau hamba puja dalam sinar suci dan saktiMu sebagai Siva, Mahadeva, Isvara, Paramesvara, Brahma, Visnu, dan juga Rudra, karena Hyang Widhi adalah sumber dari segala yang ada
Om papo’ham papakarmaham
Papatma papasambhavah
Trahi mam pundarikaksa
Sabahya bhyantarah sucih
Ya Tuhan, hamba ini penuh dengan kenestapaan, perbuatan hamba penuh dengan kenestapaan, jiwa dan kelahiran hamba penuh dengan kenestapaan, hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan hamba dari kenestapaan itu, semoga dapatlah disucikan lahir-bathin hambaMu ini.
Om ksamasva mam mahadevah
Sarva prani hitangkara
Mamoca sarve papebhyah
Phalayasva sadasiva
Ya Tuhan, ampunilah hamba hyang Widhi, yang memberikan keselamatan semua mahluk, ampuni hamba dari segala dosa, dan limpahkanlah perlindungan kepada hamba.
Om ksantavah kayiko dosah
Ksantavyo vaciko mama
Kksantavyo manaso dosah
Tat pramadat ksamasva mam
Ya Tuhan, ampunilah segala dosa hamba, baik yang berasal dari perbuatan, perkataan, dan pikiran, maupun dari segala kesalahan hamba
Om santih santih santih Om
Ya Tuhan, semoga ada kedamaian dalam hati, di dunia, dan semuanya damai untuk selamanya atas anugrahMu.

Kramaning Sembah

Muspa Muyung: 
Om Atma tattvatma suddha mam svaha
Ya Tuhan, Engkau adalah merupakan sumber Atman dari semua ciptaanMu, sucikanlah hambaMu.
Muspa dengan bunga ke hadapan Siva Adhitya sebagai saksi pemujaan:
Om Adityasya param jyotih
Rakta teja namo’stute
Sveta pangkaja madhyasta
Bhaskaraya namo’stute
Om Hrang Hring Sah paramasiva adhitya ya namah svaha
Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai sumber cahaya yang merah cemerlang, penuh kesucian yang bersemayam di tengah-tengah teratai berwarna putih, sembah sujud hamba kepada sumber segala cahaya, Ya Tuhan, Engkau adalah ayah semesta alam, ibu semesta alam, Engkau adalah Paramasiva devanya matahari,anugrahkanlah kesejahtraan lahir-bathin.
Muspa dengan kwangen/bunga ke hadapan Hyang Widhi dengan Ista devataNya:
Om namo devaya adhistanaya
Sarva vyapi vai sivaya
Padmasana eka prathistaya
Ardhanaresvarya namah svaha
Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai sumber sinar yang bersinggasana di tempat paling utama, hamba puja sebagai Siva penguasa semua mahluk, kepada devata yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai di suatu tempat, kepada Ardhanaresvari hamba memuja.
Muspa dengan kwangen/bunga kehadapan Hyang Widhi untuk memohon waranugraha:
Om anugraha manoharam
Deva datta nugrahaka
Arcanam sarva pujanam
Namh sarva nugrahaka
Deva devi mahasiddhi yajnangga nirmalatmakam
Laksmi siddhisca dirgahayuh
Nirvighna sukha verddhisca
Ya Tuhan, Engkau yang menarik hati pemberi anugrah, anugrah pemberian devata, pujaan segala pujaan, hamba memujaMu sebagai pemberi segala anugrah, kemahasiddian pada deva dan devi berwujud yajna suci. Kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan dan kemajuan rohani dan jasmani.
Muspa Muyung, sebagai penutup persembahyangan:
Om deva suksma paramacintya ya namah svaha
Om santih santih santih Om
Ya Tuhan, hamba memuja Engkau devata yang tak terpikirkan, maha tinggi dan maha gaib. Ya Tuhan, anugrahkanlah kepada hamba kedamaian, damai, di hati, damai di dunia, dan semoga semuanya damai atas anugrahMu

PALET VII Mohon Tirta Vasuh Pada

Astra mantra
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Hung Hrah Phat Astra ya namah
Om Atma Tattvatma Suddha mam svaha
Om Ksama Sampurna ya namah svaha
Om Shri Pasupataye Hung Phat
Om Shriyam bhavantu
Sukham Bhavantu
Purnam Bhavantu ya namah svaha
Bunga dibuang ke depan (sentilkan bunga ke arah Tirtha)

Pranamya kepada Adhitya
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Pranamya bhaskara devam
Sarva klesa vinasanam
Pranamya adhitya Sivartam
Bhukti mukti varapradam
Om Hrang Hring Sah Paramasiva Gangga tirtha amertha ya namah svaha
Bunga dibuang ke depan (sentilkan bunga ke arah Tirtha)

Pancaka Tirtha
Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Bunga: Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)
Om Gangga Sarasvati Sunyam
Jaya Tirtha Mahottamam
Jaya Shri Jaya Murtinam
Sarva Klesa Vinasanam.
Om Bhur Bhuvah Svah Maha Gangga Tirtha Pavitrani ya namah svaha
Bunga dibuang ke depan (sentilkan bunga ke arah Tirtha)
Pemercikan Tirtha
Doa ketika metirtha:
Om Ang Brahma amrta ya namah
Om Ung Visnu amrta ya namah
Om Mang Isvara amrta ya namah
Ya Tuhan, dalam wujud Brahma
Ya Tuhan , dalam wujud Visnu
Ya Tuhan, dalam wujud Isvara
Anugrahkan air suci kepada hamba
Doa minum tirtha:
Om Om sarira ya namah
Om Om sadasiva ya namah
Om Om paramasiva ya namah
Ya Tuhan sebagai Siva, Sadasiva, Paramasiva, anugrahilah badan dan rohani ini air suci
Doa ketika meraup tirtha:
Om Om sarira purna ya namah
Ang Ung Mang gangga amrta ya namah
Sarira suddha parama teja ya namah
Om Ang sama sampurna ya namah
Ya Tuhan, sempurnakanlah badan ini, Ya Tuhan sebagai perwujudan gangga amrta, anugrahilah diri kami kesucian, sinar yang maha suci, yang maha sempurna
Memasang Bija

 • Diletakkan di selaning lelata: Om shriyam bhavantu – Ya Tuahan, semoga kebahagiaan meliputi kami
 • Diletakkan di pangkal tenorokan: Om sukham bhavantu – Ya Tuhan, semoga kesenangan selalu datang pada hamba
 • Ditelan tanpa dikunyah: Om purnam bhavantu, Om ksama sampurna ya namah svaha – Ya Tuhan, semoga segala kesempurnaan menjadi bertambah sempurna pada diri hamba

Memasang bunga

 • Diletakkan di ubun-ubun: Om Siva Raditya ya namah svaha - Ya Tuhan, sebagai saksi semuanya, semoga hamba selalu dapat mengingatMu.
 • Diletakkan di kedua telinga: Om deva shri devi ya namah svaha – Ya Tuhan, semoga kewibawaan meliputi hamba.


PALET VIII Purna Puja

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha
Om Purnam Adah Purnam Idam
Purnat Purnam Udhacyate
Purnasya Purnama Dhaya
Purnam Iva Vasisyate
Om Sarve Bhavantu Sukinah
Sarve Santu Niramayah
Sarve Bhadrani pasyantu
Ma kascit Duhkha bhag Bhavet.
Om Santih, Santih, Santih Om

Demikian beberapa hal berkaitan dengan tata cara memuja yang dapat disampaikan, semoga dapat dijadikan acuan standar minimal bagi para calon Pinandita. Dan apayang di bahas pada kesempatan ini tidaklah harga mati, dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat kewenangan para Pinandita sesuai dengan petunjuk Guru Nabe yang Ngaskara ketika Pawintenan.
Pūrṇa Pūja
Oṁ pūrṇaṁ adah pūrṇaṁ idam
pūrṇat pūrṇaṁ udacyate
pūrṇasya pūrṇamādhaya
pūrṇaṁ iva vasisyate.
Oṁ śarve bhavantu sukhinaḥ
śarve śāntu niramāyaḥ
śarve badrani paśyantu
Mā kaścit duhkha bhag bhavet
Ya Tuhan mahasempurna, hamba yang tiada sempurna ini memujaMu, semoga itu menjadi sempurna, yang ini menjadi sempurna, karena kesempurnaan hanya dapat muncul dari sempurna. Semoga yang tidak sempurna menjadi sempurna, semoga yang ada hanyalah kesempurnaan atas karuniaMu.
Semoga semuanya selalu berbahagia
Semoga selalu dalam keadaan sehat
Semoga semuanya sejahtera
Semoga tidak seorangpun yang menderita atas karuniaMu. (Anand Krishna.1992)
Oṁ Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ Oṁ

Beberapa sloka tentang para Brahmana (Pinandita) kaitannnya dengan Kelahiran & Kematian:
Sat karmabhih ato nityam devatatithi pujakah
Huta sesantu bhunjano brahmanaonava sidati
Seorang Brahmana, yang sehari-harinya melaksanakan 6 kewajiban agama (sat karma) dan makan sisa dari persembahan homanya setelah memuaskan para dewa dan para tamu, tak pernah menderita nasib yang buruk dalam kehidupan (Parasaradharmasastra I.38)

Sandhya snanam japo homah svadhyayo devata-arcanam
Vaisvadevatitheyan ca sat karmani die dine
Melaksanakan sandhya, penyucian, japa dan homa, mempelajari veda, pemujaan illahi, melaksanakan upacara kematian dan kegiatan memmuaskan para tamu, merupakan 6 kewajiban agama sehari-hari yang diperintahkan kepada seorang brahmana. (Parasaradharmasastra I.39)

Atah sudhim pravaksyami janane marane tata
Dine trayena suyanti Brahmanah preta sutake
Ksatriyo dvadasa hena vaisyah pancadsa haikah
Sudrah sudeyati masena parasara vaco yatha
Sekarang Aku akan menjelaskan tentang periode Atau masa ketidaksucian seseorang yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian (dari anggota keluarganya) Masa kotor yang disebabkan oleh sebuah kelahiran atau kematian dalam keluarganya, bagi kaum brahmana selama 3 hari, bagi ksatriya 12 hari, bagi vaisya 15 hari dan bagi sudra 30 hari, seperti yang ditetapkan oleh Yang Suci Parasara. (Parasaradhamasastra III.1-2)

Upasane tu vipranam angga suddhistu jayate
Brahmananam praptutau tu dehasparso vidhiyate
Para Brahmana menadi bersih melalui pemujaan dewata dan badannya dapat disentuh selama masa kotor yang disebabkan suatu kelahiran dalam keluarganya. (parasaradharmasastra III.3)

Samparkad udusyate vipro nanyo doso’sti brahmane
Samparkesu nivrttasya na pretam na iva sutakam
Seorang Brahmana hanya dipengaruhi oleh hubungan pertalian mengenai kotor kelahiran atau kematian. Bila tidak ada hubungan maka kekotoran juga tidak ada. (Parasaradharmasastra III.26)

Prasave grhamedhi tu na kuryat sangkaram yadi
Dasaha cchudyate mata avagahya pita sucih
Seorang pengikut diksa, seorang Brahmana yang telah pantas diterangi api suci atau badannya telah disucikan dengan pengucapan mantra Veda, seorang raja dan yang diharapkan menjadi raja tak terpengaruh atau tak ternodai oleh kekotoran kelahiran (parasaradharmasastra III.30